Officer/Registered Agent Name List

Officer/RA Name Entity Name Entity Number
HAIM, DAVID BRILLIANTS INTERNATIONAL, INC. 684147
HAIM, DAVID GORMER, INC. F61909
HAIM, DAVID BRICKELL PLANTATION INC. F71795
HAIM, DAVID FANNY HAIM INTERIORS, INC. G23190
HAIM, DAVID FANNY HAIM & ASSOC., INC. H75232
HAIM, DAVID 418 HOLIDAY DRIVE LLC L03000030103
HAIM, DAVID SHERMAN DEVELOPMENT COMPANY, LLC L05000025157
HAIM, DAVID J AND D OPERATIONS, LLC L09000111841
HAIM, DAVID 2031 NE 214 TERRACE LLC L10000055175
HAIM, DAVID WEST DIXIE PLAZA, LLC L12000135338
HAIM, DAVID BAL HARBOUR 1107 LLC L19000013964
HAIM, DAVID MIAMI BEACH 618 LLC L19000013967
HAIM, DAVID HAIM CONGLOBO, LLC L19000062270
HAIM, DAVID DH CONGLOBO, LLC L19000062335
HAIM, DAVID HAIM REAL ESTATE, LLC L19000062352
HAIM, DAVID FH CONGLOBO, LLC L19000071450
HAIM, DAVID INVESTMENTS FDH, LLC L19000108885
HAIM, DAVID GOOD LUCK OPERATIONS, LLC L19000296782
HAIM, DAVID GOOD LUCK OPERATIONS, LLC L19000296782
HAIM, DAVID BRILLIANTS 1, INC. P11000056021