Officer/Registered Agent Name List

Officer/RA Name Entity Name Entity Number
HAJJAR, SAMAN HAJJAR DISTRIBUTION LLC L21000238445
HAJJAR, SAMAN SAMAN DEVELOPERS, INC. P05000133700
HAJJAR, SAMAN MHSG DEVELOPMENT, INC. P17000043035
HAJJAR, SAMIR SAFETY HARBOR LAUNDROMAT, LLC L05000042954
HAJJAR, SAMIR SAFETY HARBOR LAUNDROMAT, LLC L05000042954
HAJJAR, SAMIR SENEHAJ INVESTMENTS, LLC L15000118532
HAJJAR, SAMIR SENEHAJ INVESTMENTS, LLC L15000118532
HAJJAR, SAMIR DALAKI ENCLAVE, LLC L17000209670
HAJJAR, SAMIR DALAKI ENCLAVE, LLC L17000209670
HAJJAR, SAMIR DALAKI PALMHARBOR, LLC L17000209679
HAJJAR, SAMIR DALAKI PALMHARBOR, LLC L17000209679
HAJJAR, SAMMY SOH HOLDINGS, LLC L22000089251
HAJJAR, SIDNEY J. LEMONICE CORPORATION 507484
HAJJAR, SIDNEY J HARB HOWEY DEVELOPMENT, LLC L06000077137
HAJJAR, S JOHN HARB HOWEY DEVELOPMENT, LLC L06000077137
HAJJAR, SUSAN GABLES REALTY & MANAGEMENT, LLC L06000007068
HAJJAR, SUSAN HAJJAR CONSTRUCTION, LLC L09000041088
HAJJAR, SUSAN HAJJAR DEVELOPMENT, LLC L09000041095
HAJJAR, SUSAN NASH DEVELOPERS, INC. P03000007780
HAJJAR, SUSAN MHSG HOLDINGS, INC. P17000043031